Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Bogusławy Saik, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 9, Kętrzyn (11-400)
2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Powstańców Warszawy 9, Kętrzyn (11-400)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:
a) w celu wystawienia faktury
b) w celu późniejszej archiwizacji,
4. Odbiorca Pani/Pana danych będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność wystawienia opinii lub orzeczenia.